آثار حقوقی تغییر جنسیت

آثار حقوقی تغییر جنسیت

آثار حقوقی تغییر جنسیت

آزادی تغییر جنسیت در ایران از سال ۱۳۴۳ با فتوای امام ره شکل گرفت که البته شخص باید دو فاکتور  برای تغییر جنسیت داشته باشد یک بیماری آنها واقعی باشد و افراد مشکوک مجاز به تغییر جنسیت نیستند. دوم اینکه جراحی باید به صورت کامل باشد و مرد کاملا به زن و زن کاملا به مرد تبدیل شود
البته نکته مهم این است که آمار تغییر جنسیت در ایران بیشتر از اروپا است و ایران بعد از تایلند در رتبه دوم قرار دارد کارشناسان معتقدند  این امر به دلیل ممنوعیت همجنسگرایی در ایران است.
در قوانین ایران تنها در مبحث ارث در ماده ی ۹۳۹ به تغییر جنسیت اشاره شده است اما طبق اصل ۱۶۷ بایددر موارد سکوت قانون به منابع فقهی معتبر یا فتوای معتبر رجوع کرد
ملاک حق و حقوق فرد جنسیت جدید است مثل ارث و محرمیت... بنابراین دختری که با تغییر جنسیت پسر شده است نسبت به عمه و خاله... نامحرم تلقی میشود.همچنین به اندازه ی سهم یک پسر ارث میبرد.

سن تغییر جنسیت در ایران

افراد پس از انجام مراحل قانونی و گرفتن مجوز میتوانندبعد از سن ۱۸ سالگی برای تغییر جنسیت اقدام کنند. 
برای تغییر جنسیت بعداز سن بلوغ در صورت ضرورت به اجازه ی پدر و مادر نیازی نیست انا قبل از سن بلدغ باید 
با اجازه ی والدین باشد.
برای تغییر حنسیت زن نیاز به اجازه ی شوهر دلرد چون تغییر جنسیت با حقوق مرد منافات دارد و او میتواند این اذن رو به زن ندهد..
شخص برای درخواست تغییر جنسیت باید به داگاه  خانواده مراجعه کند این درخواست جز امور است نه دعاوی بنابراین نیازی نیست به طرفیت کسی باشه.
همچنین بعداز تغییر جنسیت دزخواست اصلاح شناسنامه از مسایلی است که آثار حقوق دارد و در صلاحیت دادکاه است.

آثار تغییر جنسیت بر قراردادها

تغییر جنسیت بر عقد نکاح مهریه نفقه زوحه و فرزندان؛ عده؛ ولایت؛ سرپرستی و ولایت فرزندان؛ عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است.

نکاح در تغییر جنسیت

‌تغییر جنسیت در قراردادهایی که نوع جنسیت مهم است اثر میگذارد مثل نکاح
یکی از شروط نکاح اختلاف جنس است و با تغییر جنسیت یکی از زوجین این امر موضوعیت خود را از دست میدهد و نکاح از زمان تغییر جنسبت خود به خود باطل میشود و نیازی به فسخ و طلاق و عده نیست‌.

حضانت و ولایت در تغییر جنسیت

اگر مادری تغییر جنسیت دهد این امر باعث نمیشود بر فرزندانش حق ولایت پیدا کند بلکه حق ولایت با پدر و جد پدری است و در صورت نبود آنها با حاکم است اما حق حضانت مادر با تغییر جنسیت ساقط ننیشود مگر دادگاه مادر را با تغییر جنسیت رد صلاحیت کند.
پدر و جد پدری بر فرزندان حق ولایت دارند با تغییر جنسیت پدر و جد پدری حق ولایت آنها ساقط نمیشود چون برای ولایت زمان انعقاد نطفه مهم است مگر بر فرزندان اثر سوئی داشته باشد که در اینصورت ساقط میشود .

نفقه زن و فرزندان بعد از تغییر جنسیت

با تغییر جنسیت زن او دیگر مستحق نفقه نیست علت دادن نفقه به زن رابطه ی زوجیت است وقتی این رابطه باطل شود او دیگر مستحق نفقه نیست
با تغییر جنسیت فرزندان آنان همچنان مستحق نفقه میباشند و پدر نمیتواند از این امر سر باز زند

مهریه در تغییر جنسیت

اگر بعد از عقد و قبل از دخول به علت تغییر جنسیت نکاح منحل شود زن مستحق مهریه نیست و اگر پرداخته باید مسترد شود.
اگر بعد از عقد و بعد از دخول تغییر جنسیت اتفاق افتد به علت انحلال عقد رابطه زوحیت باطل میشود اما مهریه باید به زن پرداخت شود چون زن از لحظه ی تعیین مهریه عندالمطالبه زن مالک مهر میشود.
 در عقد موقت اگر مرد تغییر جنسیت دهد باید مهریه رابدهد اما اگر زن تغییر جنسیت دهد عم تمکین است ومهریه به او تعلق نمیگیرد.

ارث در تغییر جنسیت

فردی که تغییر جنسیت داده از والدین طبق جنسیتش در زمان فوت ارث میبرد و اگر بعد از فوت و قبل از تقسیم
ترکه تغییر جنسیت دهد جنسیت تازه تاثیری ندارد و جنسیت زمان فوت ملاک است.
ارث بردن والدین از فرزندان به جنس آنها در زمان انعقاد نطفه برمیگردد. واگر بعدا تغییر جنسیت دهند در ارث بردن از فرزند اثری ندارد.

  • تعداد بازدید: 206
  • 1399/07/19
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم