قرارداد خريد و فروش مال غيرمنقول
بنام خدا                                            تاریخ : 
شماره :     
قرارداد خرید و فروش مال غیرمنقول
فروشنده                      فرزند                   به شناسنامه شماره                   صادره از
به نشانی  
خریدار                          فرزند                  به شناسنامه شماره                   صادره از
به نشانی                                            
مورد معامله: تمامی شش دانگ یک باب خانه / یک دستگاه آپارتمان  و مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل و محل وقوع آن                            است .
پلاک فرعی                           از اصلی                            اراضی                              بخش                             به مساحت                               فتوکپی سند مالکیّت شماره                                      که کلیه اوراق آن ممضی به امضاء فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد ، مشخصات تفضیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است . 
مورد معامله دارای : آب با شماره پرونده                                      برق ، با شماره اشتراک                                تلفن به شماره                                       گاز شهری به شماره                                  می باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است :
1. کولر                    دستگاه 2. لوسترسقفی                       عدد3. دستگاه تصفیه آب استخر                           4. دستگاه برق اضطراری                    5.
ثمن کلاً معادل                                    ریال معادل                                 تومان است که مبلغ                          آن طی چک شماره                             تاریخ                              از حساب جاری                                    بانک                                     شعبه                                به فروشنده پرداخت شد ، و مابقی که                        ریال معادل                      تومان است ، به ترتیب و در موعد/ مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تأدیه خواهد شد 
شروط و توضیحات
1. صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد ، و اسقاط کافه خیارات من جمله غبن ولو به اعلی درجه از طرفین به عمل آمد. 
2. به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده ، طرفین متعهّد شدند که رأس ساعت 10 صبح روز         تاریخ   /   /        در دفتر خانه شماره                 استان                        واقع در خیابان                شماره               طبقه            حاضر شوند.
3. فروشنده مکلّف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و گواهی ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند ، و در روز موعد با در دست داشتن کلیّه مدارک و اسناد و با تهیۀ کلیِه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر تربّت آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود. 
4. خریدار مکّلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمّۀ ثمن در دفتـرخانه حـــاضر شود.
5. تسلین و تویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
6. هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکّلف است مبلغ                       ریال بابت جریمۀ عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهّد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد . 
7. هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه ، در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد ، باید مراتب را کتبابه سردفتراعلام ونامه حودرادردفترثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند.فروشنده فتوکپی کلیّه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمۀ این نامه خواهد کرد وخریدار در صورتی که ثمین به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رؤیت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
تبصره – انجام موارد فوق از طریق تأمین دلیل نیز بلامانع است. 
8.  فروشنده مکّلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن وگاز رادر دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
9.  در صورتی که خریدار برای ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفتر خانه می تواند ، معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند .  در این حالت وجه پرداختی خریدار به کسر مبلغ موضوع شق 6 به وی مسترد خواهد شد.
10. در صورتی که یکی از طرفین به علّت تخلّف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی دردادگستری اقدام کند،کلیه هزینه های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهدۀ طرف مستنکف خواهد بود.
11. در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفتر خانه ، از تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود ، ( هر کدام که دیرتر تحققّ یابد ) فروشنده باید بابت هر روز تأخیرمبلغ                      ریال به خریدار بپردازد. تعلّق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت. ولو این که مبلغ آن از کلّ ثمن فراتر رود. این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند 6 از شروط و توضیحات مقّرر شده است. 
این قرارداد که در بردارندۀ بیع قطعی شرعی و تعهّد متبایعین به حضور در دفتر خانه انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است ، با توجه به مادتین 338 و 339   قانون مدنی و ماده 10 همان قانون درتاریخ                در                     بین طرفین امضاء و مبادله شد. این سند مشتمل بر            نسخه با اعتبار واحد است .

امضاء فروشنده                                                                                       امضاء خریدار
  • تعداد بازدبد: 405
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم