قرارداد خريد خدمت کار معين
بنام خدا                                                                                     تاریخ :
شماره :
قرارداد خرید خدمت انجام کار معین
( موضوع بند 2 تصویب نامه هیات وزیران )
این قرارداد دراجراء تصویب نام شماره 84515/ ت 34613ه مورخ 15/12/1384 هیأت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی آن به شماره 66741/100 مورخ24/4/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشنامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص انعقاد قراداد کار معین با نیروهای شاغل در فعالیت های بند (2) مصوبه بین وزارتخانه/ سازمان /                                       از یک طرف و آقای/ خانم                           فرزند                            .به شماره شناسنامه                            صادره           دارای مدرک تحصیلی                               رشته.                        .مجرد/ متأهل دارای                 اولاد  خدمت سربازی انجام داده / معاف دایم است ، به عنوان طرف قرار داد به شرح زیر منعقد می شود. 
1-  موضوع قرارداد 
نوع کار: انجام امور مربوط به ...
محل کار:
2-  مدت قراداد:
مدت این قرارداد از تاریخ    /     /                 لغایت        /      /       است .
3-  حق الزحمه قرارداد بابت هر ماه به میزان                                 ريال به شرح عوامل زیر تعیین می شود که در صورت انجام کار و گواهی مسئول ذیربط با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسور قانونی و بیمه تامین اجتماعی از محل اعتبار وزارتخانه / سازمان                                            .قابل پرداخت است .
حقوق ثابت ( حقوق + فوق العاده شغل+ تفاوت حداقل حقوق )                       ريال
حق عائله مندی                                         ريال
حق اولاد ( به تعداد اولاد)                         ريال
انجام کار اضافی با درخواست و تأیید مسئول مربوط در خارج ازساعات کار موظف است و بابت هر ساعت اضافه کار مبلغ                                                 تعیین می شود . 
عیدی طرف قرارداد در صورت وجود اعتبار و وجود مجوز قانونی ، معادل میزان پرداختی به کارکنان دولت قابل پرداخت است . 
طرف قرارداد از بدو اشتغال از نظر خدمات درمانی ، بازنشستگی ، حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و سایر غرامات مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر قانون تأمین اجمتاعی به صندوق ذیربط واریز خواهد شد . 
4- تعهدات طرف قرارداد :
طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف و برابر مقررات ثبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند. 
طرف قرارداد تعهد می کند مشمول اصل (141) قانون اساسی نیست . 
ساعت کار موظف برابر ضوابط و مقررات معادل 44 ساعت در هفته است . 
عقد این قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی از سوی وزارتخانه / سازمان                 برای طرف قرارداد ایجاد نکرده و برابرماده (188) قانون کار از شمول قانون اخیر الذکر خارج است .
طرف قرارداد ، مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است و در صورت ایراد خسارت وزارتخانه سازمان                                         می تواند با تشخیص خود از محل قرارداد خسارت مربوط را جبران کند . 
5 -  فسخ قرارداد.:
طرف قرارداد در صورت اصراف ، تقاضای کتبی خود را پانزده روز قبل به وزارتخانه / سازمان                 تسلیم و در اخلا ل این مدت گزارش کارهای در دست اقدام را به وزارتخانه / سازمان ارایه می کند تا در صورت موافقت وزارتخانه/ سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود .
در صورت بروز هر گونه تخلف ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این قرار داد یا سایر تخلفات ، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه های مربوط اقدام خواهد شد . 
این قرارداد در                        بند و            نسخه تنظیم شده که هر                نسخه حکم واحد را داردو پس از امضاء و ثبت معتبر خواهد بود . 
در صورت عدم نیاز به خدما ت طرف قرارداد در طول مدت قرارداد از طرف وزارتخانه / سازمان بانظر مدیر واحد محل خدمت طرف قرارداد و حداکثر پس از یک ماه باعلام کتبی مدیرمربوطه نسبت به فسخ قرارداد اقدام می شود 
  • تعداد بازدبد: 415
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم