قرارداد صلح حقوق تلقن
بنام خدا                                                                                  تاریخ : 
شماره : 
قرارداد صلح حقوق تلفن
طرف اول قرارداد ( مصالح ) آقای / خانم                                     فرزند                    به شناسنامه شماره   صادره                          کد ملی 
به نشانی 
طرف دوم قرارداد (متصالح آقای / خانم                                     فرزند                    به شناسنامه شماره 
صادره                          کد ملی 
به نشانی
موضوع قرارداد : ( مورد مصالحه) کلیه حقوق واقعی ، عینی حقیقی، تصرفی فرضی و احتمالی مصالح ناشی از حق الاشتراک و حق الامتیاز یک رشته تلفن شماره .منصوبه دراستان                      با ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از این ، دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح باقی نیست و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است و متصالح اقرار به تصرف کرده . 
مبلغ قرارداد : ( مال الصلح) مبلغ                                 ريال رایج که تماما و نقدا به مصالح تأدیه گردیده به اقراره . 
کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار و قبض و اقباض و غیره اجراء شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن چند فاحش از طرفین اسقاط شده است . 
ضمان درک از تاریخ زیر به مدت 10 سال شمسی بعهده مصالح است و مبصالح متعهد به تأدیه بدهی احتمالی مورد مصالحه به شرکت مخابرات شده است .

  • تعداد بازدبد: 404
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم