قرارداد صلح حقوقی سرقفلی مغازه
بنام خدا                                                                                      تاریخ :
شماره :
قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
طرف اول ّقرارداد ( مصالح ) : آقای / خانم                         فرزند                  به شناسنامه شماره  صادره                              کد ملی 
 به نشانی 
طرف دوم قرارداد (متصالح) : آقای / خانم                          فرزند                  به شناسنامه شماره صادره                              کد ملی  
مورد مصالحه :کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی ، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب ، پیشه یا تجارت و سر قفلی در شش دانگ یک باب مغازه واقع دراستان        به نشانی                                                               به نام مصالح که طبق سند اجاره شکاره تاریخ    /    /      تنظیمی دفترخانه شماره               استان               اجاره خط آن به نام مطالح تنظیم گردیده و پس از امضاء این قرارداد دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلف به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده . 
مبلغ قرارداد(مال الصلح) : مبلغ                ريال رایج که تماماً و نقداً به مصالح تسلیم و تأدیه گردیده به اقراره .
کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجراء شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است . 
تذکاریه:
1. ضمن العقد لازم حاضر کصالح به متصالح و کالت با حق توکیل غیر و لو مکرر با داشتن اختیار عزل
وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کراراً داده و می دهد که جهت فسخ و الغای سند اجاره شماره مرقوم و تنظیم و سند اجاره به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر کیفیت و به هر مدت اقدام نماید . 
2. ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارخ لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین طرفین به طور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موکل حق عزل متصالح (وکیل مرقوم) یا ضمن امین یا ضم وکیل را از حال الی سی (30 ) سال شمسی از خود ساقط نمود .
3. متصالح متعهد به تأدیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم گردید . 
ضمان درک از حال الی ده (10 ) سال شمسی به عهده مصالح می باشد .

طرف اوّل قرارداد ( مصالح )                         طرف دوم قرارداد ( متصالح )
  • تعداد بازدبد: 394
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم