قرارداد صلح حقوقی مغازه صورت کليدی
بنام خدا                                                                            تاریخ : 
شماره :  
قراداد صلح حقوق مغازه ( به صورت کلیدی )
مصالح: آقای / خانم                            فرزند                     به شناسنامه شماره            صادره     
به نشانی 
متصالح آقای / خانم                            فرزند                     به شناسنامه شماره            صادره     
به نشانی
مورد مصالحه : کلیۀ حقوق واقعی ، عینی و فرضی و تصوری و احتمالی و مصالح ناشی از حق کسب و پیشه یا تجارت و سر قفلی و صنفی در شش دانگ یک باب مغازه شماره جزء پلاک                    اصلی و اقع در استان                    بخش              ثبتی و در خیابان                           و استیجاری مصالح طبق سند اجاره شماره                    تاریخ   /     /           تنظیمی دفتر خانه شماره        استان           به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره                   منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره                   تاریخ     /     /            دفترخانه           استان          اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس ازامضاء این صلح نامه قطعیه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالاباقی نمانده و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده است. 
قیمت : مبلغ                    ريال که تماماً طی چک تضمینی بانکی شماره                  عهده بانک    شعبه                        نقداً و فی المجلس به مصالح تأدیه و تسلیم شده است به اقراره . 
کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار اجراء شده و به سائقه احتیاط کافه اخیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش طرفین اسقاط گردیده و مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد . 
تذکاریه : 
1. کلیه مالیات هاعوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت مؤجر، اخذ پاسخ استعلامیه های محضر منحصراً به لحاظ ( کلیدی معامله کردن) بر مبنای این قرارداد به عهده متصالح است. 
2. طرفین ملزم به حضور در محل دفترخانه شماره              استان               واقع در خیابان             در ساعت         روز        ماه             یک هزار و سی صدوهشتادونه       /     /     13 شمسی جهت تنظیم و امضاء سند رسمی این صلح نامه به نام متصالح یا قائم مقام وی می باشند . 
3. متصالح حق فسخ و الغای اجاره نامۀ مزبور و تجدید سند اجاره به نام خود یا قائم مقام خود را دارد . 
4. طرفین متعاقدین ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد خارج لازم فی ما بین آنان به طور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این صلح نام قطعیه گردیده و می باشند. 
5. ضمان درک از حال الی مدت بیست (20 ) سال شمسی به عهده مصالح است .
  • تعداد بازدبد: 397
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم