قرارداد صلح مهریه
بنام خدا

قرارداد صلح مهریه

زوجه ( مصالح ): آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ...............................
زوج ( متصالح): آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ...............................
موضوع قرارداد ( مورد مصالحه): کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی ، واقعی ، فرضی و احتمالی مصالح نسبت به مهریه ما فی القباله ( سند ازدواج ) شماره ....................... تنظیم شده در دفتر خانه .................... که مطابق سند نکاحیه بر ذمه زوج ( متصالح ) می باشد به گونه ای که پس ا زامضاء این قرارداد دیگر هیچ گونه حقی برای مصالح باقی نمانده و همه حقوق مورد مصالحه متعلق به متصالح خواهد شد و متصالح اقرار به تصرف دارد.
مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ .................... ریال ، معادل ....................... تومان که نقدا به مصالح پرداخت شد و با امضای خود ذیل این قرارداد اقرار به وصول آن نمود.
 محل تنظیم قرارداد: ...
شرایط و تعهدات
بند 1- کلیه  خیارات خصوصا خیار غبن ولو فاحش یا افحش از طرفین ساقط گردید.
بند 2- مصالح ملزم می باشد حداکثر تا تاریخ ................. در دفترخانه رسمی ................... حاضر گردیده و نسبت به تنظیم صلح نامه رسمی حاضر اقدام نماید در غیر این صورت متصالح حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
بند 3- هزینه انتقال رسمی مورد صلح بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.
بند 4- تمام شرایط صحت عقد صلح اعم از قبض و اقباض و غیره اجرا گردید.
بند 5- این قرارداد طبق قوانین و مقررات جاری و با رعایت ماده 10 قانون مدنی در دو صفحه و در دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم گردید و با اقساط کافه خیارات منجمله غبن، مورد قبول و امضای طرفین قرار گرفت.
توضیحات: 


امضای زوجه ( مصالح):                                                   امضای زوج ( متصالح) :
شاهد اول :                                                            شاهد دوم :
  • تعداد بازدبد: 491
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم