قرارداد کار موقت براساس قانون کار
بنام خدا                                                                                    تاریخ :
شماره :
قرارداد کار موقت ( بر اساس قانون کار)
بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایان این قرار داد کار بین شرکت                                 آقای / خانم                                     فرزند                            به شناسنامه شماره                  صادره 
به نشانی                                                                               کد ملی 
که از این پس کارگر نامیده می شود ، منعقد می گردد . 
تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تیظیم گردیده است 
1) مدت قرارداد : مدت این قراداد                ماه است که شروع آن از تاریخ     /    /    و پایان آن تاریخ   /   / می باشد و محل انجام کار واقع در                    شرکت به نشانی                                                        می باشد. 
تبصره : یک سوم  ماه از ابتدای این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگرفوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهدشد.
2) موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت                                                       شرکت می باشد .           آقای /  خانم                                        متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف درنظرگرفته شده به ایشان انجام دهد . 
3) ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و رد صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد . 
4) حق السعی :
4 - 1) حقوق ماهانه :                                               ريال
4 - 2 ) حق جذب ماهانه :                                        ريال
4 - 3) خواربارو مسکن :                                          ريال
4 - 4) کمک عائله مندی :                                       ريال
5 - 4 ) سایر مزایا :                                                   ريال
تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی  از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد . 
5) آقای / خانم                                     طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهند بود .
6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ، ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات  معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می توان این قرار داد را فسخ کرد مشروط بر این که8 این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی به ازاء آخرسال کار به کارگر بپردازد . 
7) آقای / خانم                                               با در یافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای تعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرار داد کار را از خود سلب می نماید . 
8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدوا ا ز طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد. 
9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقرات مربوطه خواهد بود. 
این قرارداد در        بند و                تبصره در تاریخ    /     /           تنظیم و به امضاء طرفین رسید.
  • تعداد بازدبد: 398
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم