بیع قطعی یک قطعه باغ
بنام خدا                                                                                    تاریخ :   
شماره:

قرارداد بیع یک  قطعه باغ

طرف اوّل قرارداد: خانم/ آقای                      فرزند                   به شناسنامه شماره               صادره به نشانی
طرف دوم قرارداد :خانم / آقای                     فرزند                   به شناسنامه شماره               صادره به نشانی
موضوع قرارداد : تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت             متر مربع دارای پلاک            فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک              فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی بخش  
         ثبتی استان              به حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط ، با جمیع توابع شرعیه ولو احق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده  
                     منصوبه.
 مبلغ قرارداد: مبلغ                         ريال  رایج که تماماً و نقداً تسلیم فروشنده گردیده به اقراره ، کافه خیارات خصوصاً خیار غبن  هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطفیه
جاری شده .
 منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار با رؤیت مبیع ، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات ، جریانی بودن ثبت ملک ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.
فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و حمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بین متعاملیمن منعقد گردیده  متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت مدت پنجاه سال شمسی
مورد معامله مستحق للغیر در آید علاوه بر در ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خریدار بر آید هم چنین خریدار متعهد به تأدیه بدهی های برق و منصوبه مزبور گردید النهایه حق داد پس از تأدیه آن را با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند .
 
                 امضاءطرف اوّل قرارداد                                     امضاء طرف دوم قرارداد

 

  • تعداد بازدبد: 637
  • 1399/07/23
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم