قرارداد مبایعه نامه اتومبیل
بنام خدا                                                                                تاریخ:
شماره :
قرارداد مبایعه نامۀ اتومبیل 
فروشنده                       فرزند                       به شناسنامه شماره                صادره                   به نشانی 
خریدار                         فرزند                       به شناسنامه شماره               صادره   
به نشانی            
مورد معامله : تمامی یک دستگاه اتومبیل                   مدل                 سیستم                   رنگ تعداد سیلندر                   شمارۀ شهربانی                  سری پلاک                  دارای موتور به شماره                     شاسی به شماره                        خریداری فروشنده به موجب                با تمام لوازم منصوبه موجود که به رؤیت خریدار رسیده است.
بهاء: ارزش مورد معامله حسب توافق طرفین به مبلغ                           ريال تعیین گردیده است ، که مبلغ                                        ريال آن به صورت                    در هنگام تنظیم مبایعه نامه حاضر به فروشنده (به اقراره) تحویل گردیده و ما بقی آن ( مبلغ                   ريال) در هنگام تنظیم سند رسمی ( قطعی/وکالت) به فروشنده پرداخت خواهد شد. 
شروط:1) متعاملین موظفند ، درتاریخ    /     /       در دفتر اسناد رسمی شماره                 به نشانی به منظور تنظیم سند رسمی حاضر گردند. 
2) مالیات نقل و انتقال دارائی ، عوارض نقل و انتقال شهرداری و پرداخت جریمه های و دریافت گواهی عدم خلاف کلاً بر عهده فروشنده ، مابقی هزینه ها مشتمل بر             به صورت           برعهده        می باشد .
3)صیغه بیع شرعی و قانونی جاری ، اتومبیل و کلیه اسناد ومدارک مربوطه در ساعت           تاریخ   /  / صحیحاً و مطابق مبایعه نامه از جانب فروشنده ، تحویل خریدار (به اقراره) گردید. 
4) از تاریخ تحویل اتومبیل ، خریدار مسئول تخلفات و شکایات و پاسخگوئی در قبال مرجع صالحه خواهد بو د ( قبل از آن بر عهده فروشنده است) .
5) اسقاط کافه خیارات به ویژه خیار غبن فاحش، از طرفین به عمل آمد . فروشنده از حال الی ده سال شمسی ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله می باشد . 
6) در صورت تخلف از هر یک از موارد فوق ، متخلف به پرداخت غرامت به مبلغ             ريال به طرف مقابل خواهد بود .
توضیحات:

مبایعه نامه حاضر در            نسخه در حضور افراد ذیل ، در تاریخ   /    /       مابین طرفین امضاء گردید و اعتبار کلیه نسخه ها یکسان است .

                      امضاء فروشنده                                                             امضاءخریدار
  • تعداد بازدبد: 398
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم