قرارداد مشارکت شراکت نامه
بنام خدا                                                                                      تاریخ :
شماره :
قرارداد مشارکت ( شراکت نامه )
فصل اول –  مقدمه 
ماده 1 -  این قرارداد بر مبناء ماده 10  قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ا ند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . بنا به توافق و تفاهم کامل و من عقد خارج لازم ( که به اقرار عقد مزبوربه طور شفاهی صورت گرفته ) بین طرفین ذیل الذّکر انعقاد می یابد 
فصل دوم –  طرفین مشارکت 
ماه 2 -  این قرارداد بین آقای / خانم                         فرزند                          به شماره شناسنامه            صارده  به نشانی                                                                                                 که از این پس طرف اول مشارکت نامیده می شود ، از یک طرف و آقای / خانم                 فرزند                   به شماره شناسنامه           صادره به نشانی                                                                           که از این پس طرف دوم مشارکت نامیده می شود ازطرف دیگرمنعقد می گردد . و طرفین ضمن عقد حاضر و ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراءتمامی مفاد این قرارداد مشارکت گردیده و می باشند . 

فصل سوم –  موضع مشارکت 
ماده 3 -  موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در خرید                        واقع در.
با مشخصات : سند مالکیت به شماره                         بخش                 به مساحت              که طی مبایعه نامه تاریخ   /        /     توسط               از                   با کلیه امتیازات ، متعلقات ، ملحقات ، آبنیه و تاسیساتی که عینا در مبایعه نامه مذکور درج گردیده خریداری شده است .

فصل چهارم -  مدت مشارکت 
ماده 4 -  مدت این مشارکت از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت                  سال تمام شمسی می باشد وتا توافق کتبی و یا حتی شفاهی طرفین قابل تمدد خواهد بود . 
تبصره –  مبایعه نامه هایی که تا کنون بر مبناء مشارکت شفاهی طرفین از سوی یکی از آن ( عموما طرف دوم ) امضاء شده ، هر چند به تاریخ قبل از این قرارداد باشد مشمول شرایط و مفاد این مشارکت می باشد.

فصل پنجم -  سرمایه و سود مشارکت 
ماده 5 - با توجه به این که مشارکت طرفین بالمناصفه و بالتساوی بوده ، اذا ، به تبعیت از آن درصد مشارکت و سود و زیان های ناشی از مشارکت نیز به شکل مساوی و تنصیف به طرفین تعلق خواهد گرفت .


فصل ششم –  شرایط و توضیحات 
ماده 6 -  تابعیت این مشارکت ایرانی بوده و مرکز اصلی آن عبارت است از :
ماده 7 - کلیه هزینه های لازم برای خرید از قبیل ثمن معامله و انتقال ملک خریداری شده و تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیات ها ، عوارض ، جرایم ، هزینه ی تفکیک و غیره ) بالمناصفه از سوی طرفین مشارکت پرداخت خواهد شد . 
ماده 8 -  هر گونه زیان و خسارات احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور 0 قوه ی قهریه ) نیز ا توجه به شرایط مشارکت بالمناصفه و به تساوی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . 
ماده 9 -  بر طبق این مشارکت نامه هیچ کدم از طرفین ، بدون اطلاع صرف دیگر حق هیچ گونه واگذاری اعم از قطعی ، صلح ، صلح حقوق ، اجاره ، رهنی و تقسیم نامه به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ولو با شخص خود در مقابل هر مبلغ و به هر قید و شرطی ندارد وانجام هر نوع معامله ای صرفا تا توافق و تراضی طرفین مشارکت امکان پذیر خواهد بود .
ماده 10 -  طرفین مشارکت موظفند از ابتدا تا انتهای انجام کارکلیه اقدامات خود را که مربوط به مبایعه نامه مزبور می باشد ، با شریک خود هماهنگ سازند و یکدیگر را در جریان کمیت و کیفیت اقدامات و مراحل انجام کار قراردهند . 
ماده 11 -  طرفین مشارکت متعهد می شوند از هر گونه اقدامی که به نفس و ماهیت قرارداد لطمه و آسیبی برساند ، پرهیز کرده و همواره و درهمه موارد حافظ منافع یکدیگر بوده و در جهت پیشرفت و بازدهی هر چه بیش تر امور اقدام نمایند . 
تبصره – چنانچه در اثر خیانت و یا تقصیر و تخلف یکی از طرفین مشارکت ، خساراتی به بار آید خود او از نظر قانونی مسئول بوده و ملزم به پرداخت خسارات ناشیه بر طبق تقویم روز به طرف دیگر قرارداد خواهد بود .

فصل هفتم –  حل اختلاف 
ماده 12 -  در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد موضوع ابتدائا به داوری یا هیأت داوران ( یک نفر داور اختصاص طرف اول ، یک نفر داور اختصاصی طرف دوم و یک نفر داور مشترک و مرض الطرفین ) ارجاع خواهد شد ، و نظر داور یا داوران برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود . در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی قابل بپیگیری خواهد بود . 

فصل هشتم –  پایان قرارداد 
ماده 13 -  این قرارداد که مشتمل بر 13 ماده و 2 تبصره است ، در تاریخ    /     /        طی دو نسخه با متن واحد تنظیم شده و بعد از امضاء بین طرفین مبادله گردید .
  • تعداد بازدبد: 457
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم