قرارداد مضاربه
بنام خدا

قرارداد مضاربه
مقدمه و طرفین قرارداد: قرارداد حاضر در جهت همکاری و مشارکت بشکل مضاربه فی مابین
 آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ............................... بعنوان مالک که در این قرارداد به اختصار طرف اول نامیده می شود از یک طرف و آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ............................... بعنوان مضارب که در این قرارداد به اختصار طرف دوم نامیده می شود با رعایت شرایط زیرمنعقد گردید.
سرمایه: مبلغ ...................... ریال معادل ............................... تومان  که از طرف اول به طرف دوم پرداخت گردید ( طرف دوم اقرار به وصول آن نمود ) تا با استفاده از آن و بکارگیری در فعالیت ............................. خود در امر ......................... اقدام نماید.
مدت : از تاریخ فوق بمدت یکسال شمسی ( ا ز.................. تا ....................) که این مدت با رضایت طرفین و توافقنامه کتبی و احتمالا شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سهم طرفین: سهم طرف اول از سود حاصله با توجه به فعالیت طرف دوم حداکثر بمیزان ......... % (...........درصد) مشاع ا زکل سرمایه اعطایی خواهد بود و در هر حال این سهم از ........ % ( ......... درصد) مشاع از کل سرمایه کمتر باشد . سهم با توجه به فعالیت ................ بیش از آن به مبلغ می باشد.
محل تنظیم قرارداد: .............

شرایط و تعهدات
بند 1- طرف دوم باید در پایان هر ماه ، حداکثر ظرف ............... روز با توجه به سود و زیان و عملکرد خود با محاسبه میزان سرمایه طرف اول ، پرداخت می گردد.
بند 2- طرف دوم متعهد گردید چنانچه بنا به هر دلیلی ضرری متوجه سرمایه طرف اول وارد شود، بعنوان خسارت مقطوع از مال خود علاوه بر اصل سرمایه، میزان سهم دریافتی طرف اول را نیز تا پایان قرارداد یا انحلال با توافق طرفین از مال خود عینا به طرف اول تملیک و پرداخت نماید. 
بند 3- در پایان مدت قرارداد یا انحلال به توافق طرفین، طرف دوم باید با پرداخت اصل سرمایه و سود حاصله از فعالیت فوق الذکر بر مبنای آنچه در سهم طرفین آمده است نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
بند 4- طرف دوم یک فقره چک به شماره ............... به تاریخ (تا پایان قرارداد : ...................) در وجه طرف اول با قید مربوط به قرارداد حاضر صادر و به طرف اول تحویل نمود تا در پایان قرارداد یا با انحلال با توافق طرفین از محل آن اصل سرمایه خود را دریافت نماید در صورت اقدام طرف اول در جهت وصول وجه چک قرارداد بخودی خود منفسخ خواهد شد.
بند 5- این قرارداد طبق قوانین ومقررات جاری و با رعایت ماده 10 قانون مدنی در دو صفحه و در دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم گردید و با اسقاط کافه خیارات منجمله غبن، مورد قبول و امضای طرفین قرار گرفت.
توضیحات: 

امضا طرف اول:                                                   امضا طرف دوم :
امضا شاهد:                                                            امضا شاهد:
  • تعداد بازدبد: 421
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم