قرارداد معاوضه نامه
بنام خدا

معاوضه نامه

طرف اول: آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
طرف دوم: آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................

معوض: شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ................. به مساحت ................. متر مربع مطابق مشخصات و توضیحات مندرج در سند مالکیت با کلیه ملحقات و منضمات قانونی و عرفی عینا و منفعتا با تمامی حقوق کسبی و صنفی و حق کسب و پیشه واقع در ................... و امتیاز یک خط تلفن به شماره ........................... تماما متعلق به طرف دوم می باشد.

ارزش عوضین : ارزش تقریبی هر کدام از عوض و معوض عبارتست از مبلغ .................................. ریال  معادل .......................... تومان می باشد که با توجه به تعادل و تساوی ارزشی عوضین ، طرفین هیچ مبلغی را نسبت به یکدیگر مطالبه نداشته و هر گونه ادعا  و اعتراضی را در اینخصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

محل تنظیم  قرارداد: ....

شرایط و تعهدات طرفین

بند 1- طرفین مالکیت قانونی مورد معاوضه می باشند و قبلا آنرا جزئا یا کلا ، عینا و یا منفعتا  به کسی واگذار نکرده اند و از این حیث هر دو نسبت به مورد متلق به خود ضامن درک می باشند.
بند 2- بدهیهای برق ، آب ، گاز ، تلفن و عوارض شهرداری ، مالیاتهای قانونی تا زمان تخلیه و به تصرف دادن به طرف دوم به عهده طرف اول است.

بند 3- بدهیهای برق ، آب ، گاز ، تلفن و عوارض شهرداری ، مالیاتهای قانونی تا زمان تخلیه و به تصرف دادن به طرف اول به عهده طرف دوم است.

بند 4- این قرارداد طبق قوانین و مقررات جاری و با رعایت ماده 10 قانون مدنی در دو صفحه و در دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم گردید و با اسقاط کافه خیارات منجمله غبن ، مورد قبول و امضای طرفین قرار گرفت.

توضیحات: 

فروشنده:                                              خریدار :


شاهد 1:                                          شاهد2:
  • تعداد بازدبد: 408
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم