قرارداد واگزاری سرقفلی
بنام خدا

قرارداد واگذاری سرقفلی


طرف اول قرارداد ( مصالح ): آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ...............................
طرف دوم قرارداد ( متصالح): آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ...............................
موضوع قرارداد ( مورد مصالحه): کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی ، واقعی ، فرضی و احتمالی ناشی ا ز حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی نسبت به شش دانگ  یکباب مغازه واقع در پلاک ثبتی ...............فرعی از ............... اصلی به نشانی ........................................................ که چون قرارداد اجاره مغازه موصوف بنام مصالح بین طرفین در همین تاریخ منعقد گشته پس از امضاء این قرارداد  باشد دیگر هیچ گونه حقی از حقوق کسب ، پیشه و یا تجارت و سرقفلی  برای مصالح باقی نمانده و همه حقوق مورد مصالحه متعلق به متصالح خواهد شد و متصالح اقرار به تصرف دارد.
مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ .................... ریال ، معادل ....................... تومان که نقدا به مصالح پرداخت شد و با امضای خود ذیل این قرارداد اقرار به وصول آن نمود.
 محل تنظیم قرارداد: ...
شرایط و تعهدات

بند 1- مورد مصالحه طی صورتجلسه تنظیمی به تصرف متصالح د رآمد.
بند 2- کلیه خیارات خصوصا خیار غین ولو فاحش یا افحش از طرفین ساقط گردید.
بند 3-مصالح ملزم می باشد حداکثر تا تاریخ ..................... در دفترخانه رسمی ................. حاضر گردیده و نسبت به تنظیم صلح نامه رسمی جهت انتقال قطعی رسمی مورد مصالح بنام متصالح اقدام نماید در غیر این صورت متصالح حق فسخ قرارداد حاضر و اجاره نامه مربوط را خواهد داشت و مصالح ملزم به پرداخت مبلغ ............... ریال بعنوان خسارت مقطوع در حق متصالح می شود.
بند 4- هزینه انتقال رسمی مورد صلح بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.
بند 5- مصالح متعهد به تادیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم می باشد.
بند 6- این قرارداد طبق قوانین و مقررات  جاری و با رعایت ماده10 قانون مدنی در دو صفحه و در دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم گردید و با اسقاط کافه خیارات منجمله غبن ، مورد قبول وامضای طرفین قرار گرفت.

توضیحات: 


امضای مصالح:                                                   امضای متصالح :
شاهد اول :                                                            شاهد دوم :
  • تعداد بازدبد: 393
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم