مبایعه نامه اتومبيل با وارث مالک

بنام خدا                                                                                  تاریخ :
شماره :
قراردادمبایعه نامه اتومبیل با ورّاث مالک
فروشنده :
1)آقای /  خانم                       فرزند                     به شناسنامه شماره                  صادره
 2)آقای / خانم                       فرزند                     به شناسنامه شماره                  صادره 
 3)آقای / خانم                       فرزند                     به شناسنامه شماره                  صادره
به نشانی :
کلاً وراث حین الفوت مرحوم                    فرزند                به شناسنامه شماره صادره              برابر آگهی حصر وراثت شماره                  تاریخ    /      /          صادره از شعبه           دادگاه               و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره              تاریخ     /     /    
خریدار :
آقای                      فرزند                         به شناسنامه شماره                صارده                   به نشانی : 
مورد معامله : تمامی یک دستگاه اتومبیل                 مدل                  سیستم               رنگ            تعداد سیلندر                      شماره شهربانی                      سری پلاک                   دارای موتور به شماره                          شاسی به شماره                        خریداری فروشنده به موجب                 با تمام لوازم منصوبه موجود که به رؤیت خریدار رسیده است .
بهاء:ارزش مورد معامله حسب توافق طرفین ، به مبلغ ... ريال تعیین گردیده است که مبلغ                 ريال آن به صورت                   درهنگام تنظیم مبایعه نامه حاضر به فروشنده (به اقراره) تحویل گردیده و مابقی آن ( مبلغ                     ريال) در هنگام تنظیم سند رسمی ( قطعی / وکالت ) به فروشنده پرداخت خواهد شد .

شروط : 1) متعاملین موظفند ، در ساعت                              تاریخ    /     /        در دفتر اسناد رسمی شماره              به نشانی                       به منظور تنظیم سند رسمی حاضر گردند . 
2) مالیات نقل وانتقال دارائی ، عوارض نقل وانتقال شهرداری ، وپرداخت جریمه ها ودریافت عدم خلافی کلا برعهده فروشنده ، مابقی هزینه ها مشتمل بر                     به صورت                برعهده           می باشد . 
3) صیغه بیع شرعی و قانونی جاری ، اتومبیل و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در ساعت ... مورخه ... صحیحاً و مطابق مبایعه نامه از جانب فروشنده ، تحویل خریدار (به اقراره) گردید. 
4) از تاریخ تحویل اتومبیل ، خریدار مسئول تخلفات و شکایات و پاسخ گویی در قبال مراجع صالحه خواهد بود ( قبل از آن بر عهده فروشنده است ) .
5) اسقاط کافه خیارات به ویژه خیار غبن فاحش ، از طرفین به عمل آمد . فروشنده از حال الی ده سال شمسی ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله می باشد . 
6) در صورت تخلف از هر یک از موارد فوق ، متخلف موظف به پرداخت غرامت به مبلغ              ريال به طرف مقابل خواهد بود .
توضیحات:
مبایعه نامه حاضر در            نسخه در حضور افراد ذیل ، در تاریخ     /      /          مابین طرفین امضاء گردید و اعتبار کلیه نسخه ها یکسان است .

امضاء فروشنده                                                                    امضاء خریدار

  • تعداد بازدبد: 380
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم