وصيتنامه تمليکی
بنام خدا
وصیت نامه
تملیکی
موصی: با تمسک به آیه شریفه « کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه الوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین » در مورخ ........................ در بهترین ساعات توفیقات ربانی شامل حال اینجانب ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ..................................... گردید تا در حال صحت نفس و کمال عقل من دون الاجبار و الاکراه باستحضار به رحمت  و مغفرت خداوند متعال و اقرار به وحدانیت پروردگار و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبدالله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و با اعتقاد  و اطمینان بر روز جزا و یوم الحساب که همانا وعده الهی است در مقام انشاء وصیت حاضر برآمده ام.
موصی له :آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
موصی به : ششدانگ یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی .................... اصلی از .................... فرعی به مساحت متر مربع  با کلیه ملحقات و منضمات قانونی و عرفی با حدود مندرج در سند مالکیت واقع در ............. و امتیاز یک رشته تلفن به شماره ...........
قبولی: .آقای/ خانم ............................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ...............................
( موصی له ) قبول وصیت نمود ولی تملیک آن پس از فوق موصی خواهد بود ا ز فوت موصی محترم نیازی به قبول مجدد نیست.
 نویسنده وصیت : .....
محل تنظیم وصیت: .....
خداوند به همگی خیر عطا فرماید.

موصی:                                                   موصی له:
شاهد اول :                                              شاهد دوم:
  • تعداد بازدبد: 399
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم