وصیتنامه عهدی
بنام خدا

وصیت نامه عهدی
موصی: با تمسک به آیه شریفه « کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه الوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین » در مورخ ........................ در بهترین ساعات توفیقات ربانی شامل حال اینجانب ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ..................................... گردید تا در حال صحت نفس و کمال عقل من دون الاجبار و الاکراه باستحضار به رحمت  و مغفرت خداوند متعال و اقرار به وحدانیت پروردگار و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبدالله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و با اعتقاد  و اطمینان بر روز جزا و یوم الحساب که همانا وعده الهی است در مقام انشاء وصیت حاضر برآمده آقای ......................... را وصی خود قرار می دهم تا پس از آنکه دعوت حق را لبیک گفتم و به دیدار حق شتافتم بشرح زیر به وصیتم عمل نماید:
1- محل تدفین .............
2- مبلغ ............. را بابت انجام تشریفات قانونی و ادای دیون و واجبات مالی و شرعی هزینه نماید.
3- ثلث کلیه اموال منقول و غیر منقول حین الفوت هر چه که باشد را پس از تحصیل گواهی حصر وراثت و پرداخت مالیات متعلقه به ............................. تعلق گیرد.
- ضمنا آقای ............................ را بعنوان ناظر تعیین تا در انجام مورد وصیت با نظارت ایشان عمل شود.

نویسنده وصیت : .................
محل تنظیم وصیت : ....................
خداوند به همگی خیر عطا فرماید.


موصی :                                            وصی :                                               ناظر:
شاهد اول                                                                                                شاهد
  • تعداد بازدبد: 396
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم