وکالتنامه اخذ حقوق استخدامی
بنام خدا
وکالتنامه اخذ حقوق استخدامی

موکل : آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
وکیل : آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
مورد وکالت: مراجعه به بانک ......................... شعبه ....................... جهت برداشت حقوق بازنشستگی  موکل که بازنشسته  اداره می باشد اعم از اصل وجوه و ارزی یا سود و پاداش و عیدی و غیره و بطور کلی آنچه که در حق موکل توسط اداره متبوعش به حساب ایشان واریز می شود با حق پرداخت کلیه حقوق قانونی و کارمزد و سایر هزینه های دولتی و بانکی و اخذ دفترچه یا کارت جدید ولو بطور متعدد و مکرر با حق اعلام مفقودی یا اتمام آنها و در خواست صدور دفترچه یا کارت جدید.
موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل ، ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام واجرای کامل مفاد این وکالتنامه از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون می باشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کرارا از طرف موکل بوده و امضاء وکیل بمنزله موکل است به قسمی که دیگر نیاز به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد  و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.


وکیل : آقای / خانم                                          موکل : آقای / خانم
  • تعداد بازدبد: 398
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم