وکالتنامه امور بانکی
بنام خدا
وکالتنامه امور بانکی

موکل : آقای /خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
وکیل : آقای /خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
مورد وکالت : مراجعه به بانک ................... شعبه ......................... جهت افتتاح پس انداز بلندمدت و امضاء کارت های مخصوص و ظهر نویسی اوراق و اسناد بانکی و قبول شرایط و مقررات بانکی و واریز وجه به حساب مزبور و دریافت وجه از حساب یاد شده بطور متوالی یا متناوب با حق خرید اوراق قرضه و اوراق مشارکت به هر میزان و به هر مبلغ و شرایطی که باشد و پرداخت هزینه های قانونی و دستمزد و کارمزد و تسلیم و دریافت اوراق و مدارک مربوطه 
 موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل ، ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای کامل مفاد این وکالتنامه ا ز خود سلب و ساقط نمود.
حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و  به هر طریق که صلاح بداند ماذون می باشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو  کرارا از طرف موکل بوده و امضاء وکیل بمنزله امضاء موکل است به قسمی که دیگر نیازی به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد واین وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

وکیل : آقای / خانم                                موکل : آقای / خانم
  • تعداد بازدبد: 405
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم