وکالتنامه زن در طلاق
بنام خدا
وکالتنامه زن در طلاق

موکل : آقای (زوج): ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
وکیل : خانم  ( زوجه ).............................. فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
مورد وکالت:  مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده با حق طرق واقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمود ن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی ، خلغ یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه یا نفقه و یا بذل نفقه و عین مهریه یا معادل آن یا کمتر و یا بیشتر  از مهریه و قبول بذل از طرف زوج و تعیین تکلیف راجع به کلیه حقوق دوران زوجیت خود و فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد خضانت و انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عقد قرارداد با آنها با هر شرط که لازم باشد با حق مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و پرداخت هر گونه وجه ، امضای اسناد و ثبت طلاق ودادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق و دادن رسید و اخذ اوراق ومدارک و انجام کلیه تشریفات لازم و بطور کلی هر اقدام قانونی و عرفی که برای اجرای مورد وکالت لازم باشد.
موکل ضمن عقد لازم د یگری حق عزل وکیل ، ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای کامل مفاد این وکالتنامه  ا زخود سلب وساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون می باشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کرارا ا ز طرف موکل بوده و امضاء وکیل بمنزله امضاء موکل است به قمسی که دیگر نیازی به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

وکیل : خانم                                               موکل : آقای
  • تعداد بازدبد: 407
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم