وکالتنامه طرح دعوا
بنام خدا
وکالتنامه طرح دعوا
موکل : آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
وکیل : آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : .....................................
مورد وکالت: اقامه هر گونه دعوای حقوقی یا کیفری یا دفاع ا زدعاوی مطروحه علیه موکل در خصوص ........................ در کلیه مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری ، علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی با اختیارات کامل ا زجمله : تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به اسناد و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا کارشناس یا مصدق، مطالبه خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب یا ورود ثالث و تقابل و دفاع از آنها ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند، حق در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و بطور کلی هر گونه اقدام دیگری که برای انجام مورد وکالت لازم و ضروری باشد . وکیل مرقوم حق توکیل به وکلای دادگستری را کلا یا جزئا ، ولو به دفعات ، با حق عزل ونصب مجدد آنها داشته و برای انجام مورد وکالت دارای اختیارات نامحدود می باشد.
حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون می باشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کرارا از طرف موکل بوده و امضاء وکیل بمنزله امضاء موکل است به قسمی که دیگری نیاز به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

وکیل : آقای / خانم                                                                                    موکل : آقای / خانم
  • تعداد بازدبد: 471
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم