وکالتنامه همراه با مبايعه نامه اتومبيل

بنام خدا

وکالتنامه
( همراه با مبایعنامه اتومبیل )

موکل: آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .......................................................................................................................... 
وکیل: آقای / خانم ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : ........................................................................................................................... 

مورد وکالت: حق انعقاد هر نوع قرارداد ا زجمله قولنامه ، صلح ، رهن ، مبایعنامه  و خرید یا فروش قطعی اتومبیل متعلق به موکل مدل ..................... سیستم ........................ به شماره شهربانی ............ و شماره شاسی .................. و موتور ....................... با متعلقات آن ، نقدا یا بطور اقساط به هر مبلغ و میزان و با هر شرایط و برای هر مدت اعم از قطعی ، رهنی ، شرطی، صلح و غیره به هر شخص که وکیل صلاح بداند اعم از حقیقی یا حقوقی ولو به شخص خود با حق اخذ عوض معامله به نفع خود و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن ولو به اعلی درجه که باشد و سپردن هر گونه تعهد یا ضمانت در ارتباط با اتومبیل مرقوم با حق فسخ معاملات مذکوره و انجام معامله مجدد و پرداخت بدهی های مرتبط با آن و وصول ثمن معامله و اقرار به وصول ، تحویل مبیع یا مورد معامله ، سپردن تعهد ، قبول تعهد به هر مبلغ و به هر میزان و به هر نوع و وصول اسناد و مراجعه به هر یک ا زادرات دولتی ا ز قبیل دارائی ، شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، بانکها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی  ذیربط و انجام کلیه امور حقوقی ، اداری نسبت اتومبیل فوق الذکربا حق اقامه هر نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری با حق مراجعه به محاکم دادگستری عمومی و انقلاب و دادسراها و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و مراجع تجدید نظر و اعاده دادرسی و جلب ثالث و اعتراض ثالث و ورود ثالث و دفاع از آنها ، ادعای جعل و تعیین جاعل، مصالحه و سازش ، استرداد دادخواست  و دعوی ، اقرار و انکار یا تردید، درخواست کارشناس ، پرداخت هر گونه وجه، اخذ مفاصا حسابهای قانونی و بطور کلی هر اقدام قانونی و عرفی که به مصلحت موکل باشد.
موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل ، ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای مفاد این وکالتنامه از خود سلب و ساقط نمود.
حدود اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون می باشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کرارا از طرف موکل بوده و امضا وکیل بمنزله موکل است و وکیل حق دارد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص یا اشخاص دیگر از جمله وکلای دادگستری توکیل کند.

وکیل : آقای / خانم                                                                                    موکل : آقای / خانم
  • تعداد بازدبد: 380
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم